Studio Bez Kliky


projekt - bratrská tiskárna na voze

završuje mnohaleté úsilí Romana Prokeše. Tiskaře, který z Drahotuš, malé vísky u Hranic na Moravě, pravidelně vyjíždí s vozem plným liter, tiskařské černě, štočků a dílů dřevěného knihtisku.  V y j í ž d í  n a  m í s t a  spjatá se starými bratrskými tiskárnami a kamkoliv, kde jsou lidé připravení naslouchat. Postaví zde svůj dřevěný tiskařský lis a tiskne ukázky bratrských tisků, vypráví o starém řemesle a konkrétní práci bratrských mistrů. T i s k a ř  z  D r a h o t u š  překračuje hranice Moravy a času a navazuje na práci svých předchůdců, především Václava Solína, Matěje Sabiny Drahotušského a o generaci mladšího Daniela Strejce Vettera, kteří stejně jako on, část svého života prožili v Drahotuších. Je až s podivem, že okolnosti neblahé donutily tiskaře opakovat stejný model své existence. Projekt - b r a t r s k á  t i s k á r n a  n a  v o z e  se snaží podpořit práci Romana Prokeše a živit vědomí široké veřejnosti o jeho odborné a edukační činnosti.
 

bratři z drahotuš a hranicka 

Drahotuše a okolí Hranic jsou rodištěm a působištěm  t ř í  významných humanistických vzdělavců 16. století, jejichž práce je spjata se vznikem Ivančicko – kralické  b r a t r s k é  tiskárny Jednoty bratrské a obnovením její činnosti v polském Lešně. Jejich práce a životy jsou svázány s nejznámějšími představiteli  č e s k é h o  h u m a n i s m u  a Jednoty bratrské Janem Blahoslavem a Janem Amosem Komenským. První dva, tiskař Václav Solín a dřevorytec Matěj Sabina Drahotušský, byli úzkými spolupracovníky humanisty a biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava.  S p o l u p o d í l e l i   s e  na vzniku a provozu Ivančicko – kralické tiskárny a jejích tiscích. Díky hodnotným dřevorytům Matěje Sabiny Drahotušského v Bratrském kancionálu známe skutečnou podobu Jana Blahoslava i obou jeho již zmiňovaných spolupracovníků. Další osobností je tiskař a cestovatel Daniel Strejc Vetter. Byl představitelem další bratrské generace, přítelem a spolupracovníkem posledního biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského. Od roku 1632 byl správcem Komenského tiskárny v Lešně. Jeho nejznámější dílo, cestopis Islandia, vydal ve třech jazycích. Český a polský překlad v Polsku a následně další německý překlad. Dochované tisky jsou významnými písemnými památkami a jsou uloženy v archivech v Praze, Lvově a Kodani.   

 


p r o j e k t  -  b r a t r s k á  t i s k á r n a  navazuje na práci české bratrské tiskárny a jejich mistrů tisku. Z a p ř a h á  v ů z  plný liter, štočků a dílů knihtisku a putuje Moravou a Čechami. Tenkrát, pro nepřízeň vladaře. Dnes, jako lék proti zapomnění.


POZVÁNKA A PROGRAM - HELFŠTÝNSKÁ HRADNÍ POUŤ 5. 6. A 7. ČERVENCE 2019 - VIZ JEŠTĚ NÍŽE !!!